Certificering brandmeldinstallaties
Brandmeldinstallaties moeten in het kader van het Gebruiksbesluit in veel gevallen gecertificeerd worden. Dit is bijvoorbeeld nodig om een gebruiksvergunning te verkrijgen. De Regeling Brandmeldinstallaties wordt uitgegeven door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het CCV is verantwoordelijk voor het beheer en de kwaliteitsontwikkeling van de volgende certificatieschema’s op het gebied van beveiliging en brandveiligheid: BORG Beveiligingsbedrijf, BORG Particuliere Alarmcentrale, Brandmeldinstallaties 2002 en Kleine Blusmiddelen 2002.

Met de Regeling Brandmeldinstallaties wordt het kwaliteitsniveau van nieuwe brandmeldinstallaties verhoogd. Dit kwaliteitsniveau geldt enerzijds voor geleverd werk, anderzijds voor bedrijven en personen die betrokken zijn bij het totstandkomingsproces. De regeling beschrijft hoe het proces in praktische zin moet verlopen om te komen tot een gecertificeerde brandmeldinstallatie en geeft aan welk wettelijk en normatief kader hiervoor moet worden gehanteerd. Omdat er veel partijen bij betrokken zijn, de materie complex is en men snel het overzicht verliest in het woud van regels en uitzonderingen heeft u met Hillsafety één aanspreekpartner. Hillsafety werkt met eenduidige criteria en een uniforme werkwijze. Een optimale kwaliteit is op deze wijze gewaarborgd Onechte en ongewenste brandmeldingen komen duidelijk minder vaak voor bij gecertificeerde installaties. Mede omdat onderhoud op basis van de NEN2654 voorwaarde is voor het certificaat, neemt de betrouwbaarheid toe.

Uw installatie gecertificeerd
Het proces start met het inventariseren van de eisen vanuit gebruiker, bevoegde autoriteit (gemeente) en/of verzekeraar. Deze eisen worden door Hillsafety vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). Na goedkeuring van het PvE door de eisende partijen, maakt de projecteringsdeskundige van Hillsafety een ontwerp voor de installatie, met Blokschema en een overzicht van de stuurfuncties. Na de aanleg door gediplomeerde installatiedeskundigen, vindt inbedrijfstelling en oplevering plaats, aan de hand van een Rapport van Oplevering. Als alles in orde is, reikt de projecteringsdeskundige van Hillsafety een certificaat uit.

Onderhoud
Voor een gecertificeerde brandmeldinstallatie moet een onderhoudscontract worden afgesloten. Na uitvoering van het onderhoud geeft de servicemonteur een rapport af. Op basis van dit rapport geeft het Branddetectiebedrijf een nieuw certificaat af en bepaalt het NCP weer of er inspectie moet plaatsvinden. Ook voor deskundig onderhoud van uw brandbeveiligingsinstallatie is Hillsafety uw betrouwbare partner.